Foreldresråd Arbeidsutvalg(FAU)

Retningslinjer for 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Samarbeidsutvalget (SU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Samarbeidsutvalg (SU)

Retningslinjer for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Samarbeidsutvalget (SU)

Birralee International Kindergarten

Velkommen som FAU-representant!

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn i Birralee International Kindergarten er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og de velger igjen to FAU medlemmer som også blir representanter i samarbeidsutvalget (SU).

 

FAU`s medlemmer velges for to år av gangen, første år som vara og andre år som hoved foreldrerepresentant på sin «avdeling». Som SU eller FAU-representant får du anledning til å bli kjent med barnehagen som virksomhet på en litt annen måte enn i levere- og hentetiden. 

Du får ta del i planlegging og utforming av blant annet årsplan samt mulighet til å bli bedre
kjent med både foreldre og personale. De som blir med i dette arbeidet bør synes det er
interessant å være med å arrangere ulike sosiale arrangementer for barn og diskutere
barnehagens innhold og rammer.

Dette skrivet er laget for å gi SU- og FAU-medlemmer en orientering om hva arbeidet
innebærer. Hensikten er å beskrive hvordan samarbeidet mellom foreldre/foresatte og
barnehagen, som beskrevet i Lov om barnehager og Rammeplanen for barnehagen,
praktiseres i Birralee International Kindergarten.

 

Informasjon om FAU og SU

I barnehageloven §4 står det:

«For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg»

«Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barn og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagehagemiljø».

Foreldrerådet (dvs alle foreldrene i barnehagen) velger representanter til foreldrenes
arbeidsutvalg, forkortet FAU. SU og FAU arbeider med saker som berører den daglige virksomheten i barnehagen.


FAU representerer foreldrerådet. FAU må sikre seg at de uttaler seg på vegne av flertallet i
foreldrerådet. Aktuelle måter å samle inn foreldrenes meninger er f. eks via direkte kontakt i hente/levere situasjon, pr telefon eller mail og via foreldremøter.

 

FAU

Hvert år velges 1 representant fra hver avdeling i barnehagen. Forrige årets vararepresentanter rykker opp til å bli hovedrepresentanter. Når en blir valgt inn i FAU blir en valgt først og fremst for to år. Dette er for å sikre kontinuiteten i FAU-arbeidet, og det er viktig at ikke hele FAU byttes ut. Fire representanter sitter i FAU, og det er ønskelig at alle fire møter på FAU-møtene, minimum en fra hver barnegruppe.

 

Konstituering av FAU

FAU konstituerer seg selv på første FAU-møte på høsten

• På dette møte velges personer til følgende roller:

- FAU-leder
- Nestleder
- 2 representanter til SU og 2 vara
- sekretær
- kasserer

 

FAU sine oppgaver

• FAU skal ta opp saker som foreldrene melder inn, så sant dette ikke er saker som
berører enkeltbarn eller saker som hører til på avdelingene.. I de tilfellene skal FAU
henvise foreldrene direkte til pedagogisk leder eller styrer. I forkant av FAU-møter
skal det sendes ut info om at det skal være møte, samt etterspørre saker og
kommentarer på punkter på sakslista.

 

• FAU skal ta opp saker med et positivt løsningsfokus samt bidra til å ivareta
barnehagens omdømme.

• FAU skal holde foreldrerådet informert om pågående saker i form av at referatene er tilgjengelige.

• FAU skal bidra til konstruktive forslag i forhold til den daglige driften av barnehagen.

• FAU kan arrangere 3-4 sosiale arrangement i løpet av barnehageåret, for eksempel
juletrefest, vinteraktivitets dag, sommeravslutning og foreldremøte.

• På første møte skal det lages liste med FAU-medlemmenes navn, telefonnummer og mailadresse som legges ut på hjemmesiden/ samt henges på informasjonstavlen i barnehagen. Dette for at alle foreldre skal være orientert om hvem de kan kontakte
dersom de har saker for FAU.

• Som FAU-representant har man taushetsplikt og bør være varsom ved informasjon
om tredjepart. Alle personopplysninger som FAU-medlemmer får greie på skal
behandles konfidensielt/ fortrolig. Alle FAU-medlemmer skriver under på
taushetspliktskjema som oppbevares i barnehagen.

• Dersom noen velger å avslutte sitt verv før tiden den tillitsvalgte ble valgt for har
utløpt skal FAU straks påse at en ny kandidat blir innsatt ved at FAU innkaller til
foreldreråd og det velges ny representant. Den nye representanten publiseres også
for foreldrene via epost, månedsbrev eller oppslagstavle i barnehagen kortest mulig
tid etter innsettelsen. Denne representanten vil være for fullverdig medlem i FAU å
regne.

FAU leders oppgaver

• Registrere saker som skal opp i FAU-møtet.

• Kalle inn til FAU-møter ved behov. Barnehagestyrer kan også kalle inn til møter.

• Være møteleder på de møtene som barnehagestyrer ikke kaller inn til.

• Sørge for at det blir skrevet referat fra FAU-møtene. Og at dette referatet gjøres
tilgjengelig for alle foreldre. Eventuelle innkommende kommentarer til referatet
drøftes og tas med som vedlegg til neste møtets referat.

• Oppbevare og sørge for FAU-permen er oppdatert.

• Holde kontakt med styrer i form av telefon eller mail.

FAU leder kan fordele disse oppgavene mellom FAU-medlemmene.

 

Samarbeidsutvalget, SU.

I Barnehageloven §4 står det:

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ».

«Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver
gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet foreligges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

Samarbeidsutvalget i Birralee International barnehage består av 2 foreldre/foresatte og 2 ansatte (inkludert barnehagestyrer), plus to vara medlemmer. Barnehagestyrer er med på møtene og har møte-, uttale- og forslagsrett.

Konstituering av SU

SU konstituerer seg på det første møte på høsten. Styrer har ansvar for å kalle inn til dette.

På møte velges personer til følgende roller:

• Leder
• Nestleder

• Sekretær (barnehagens leder)

Referat fra møtene skal sendes til medlemmene i SU, samt sendes til foreldre.  Konfidensielle saker tas ikke opp på FAU møter eller på SU møter.

SU sine oppgaver:

• SU drøfter, samkjører og avgjør saker som er meldt inn fra FAU, foreldre, personalet og eier.

 

• SU skal være med på drøftinger og legge føringer for barnehagens mål og planarbeid.

 

• SU godkjenner årsplanen i barnehagen.

• SU skal holdes orientert av styrer om barnehagens økonomiske rammer, budsjett og personalsituasjon.

 

• SU behandler saker med et positivt løsningsfokus.

 

• SU bidrar til å ivareta barnehagens omdømme.

 

• Styrer innkaller til møter i SU. Medlemmer kan be om SU møte gjennom styrer.

 

SU-leders oppgaver:

• Er møteleder SU-nest leder

• Overta leders oppgaver dersom denne er forhindret til å delta.

 

Sekretær

• Barnehagestyrer er sekretær

• Skriver referat

 

SU representantenes oppgaver

• Representerer henholdsvis foreldrerådet, FAU, personalet og eier

• Diskuterer saker med FAU/personalet i forkant

• Informerer FAU/personalet i etterkant

FAU

FAU Medlemer

FAU Møte Referat